Disciplines

Detachering

Make biedt u de mogelijkheid om professionals in te huren voor verschillende functies en niveaus binnen de civieltechnische branche. Wij hebben voor u altijd de juiste deskundige mensen in huis die u kunt inhuren voor de functies:

  • ontwerper c.q. tekenaar
  • bestekschrijver
  • projectcoördinator
  • projectleider
  • planner en capaciteitsplanner ontwerpfase
  • projectmanager
  • opzichter
  • directievoerder

Projecten

Make neemt grote en kleine projecten aan van de inventarisatiefase tot aan de oplevering. Ook kunt u ons inschakelen voor de uitvoering van een compleet project of een onderdeel.
Goed management is een investering die zich al snel terugverdient. Projecten worden steeds complexer door de vaak ingewikkelde procedures, het toenemende aantal betrokken partijen en steeds mondig wordende burgers. Onze ervaren adviseurs zijn in staat om ook deze projecten tot een goed einde te brengen.

Ontwerp en bestek

Make ontwerpt, maakt tekeningen en bestekken voor de aanleg en reconstructie van alle boven- en ondergrondse infrastructuur. Voor zowel een nieuw ontwerp als een herinrichting hebben wij professionals in huis, die actief met u meedenken en rekening houden met de beheerfase na uitvoering van het bestek.

Uitvoering & directievoering

Make verzorgt de directie UAV op de uitvoering van vele infrastructurele projecten. Goed toezicht en directievoering zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van projecten. Wij zorgen dat de aannemer tijdens de uitvoering van het project zijn verplichtingen nakomt. Hierbij toetsen wij de aannemer op kwaliteit, planningen en kosten en onderhouden wij de contacten en coördinatie met alle belanghebbenden. Aan het einde van de onderhoudstermijn dragen wij het project over aan de beheerder(s).

Verkeer

Make is betrokken bij grote en kleine projecten in alle projectfasen: van verkenningen, tracéstudies en milieueffectrapportages tot en met ontwerp, besteksvoorbereiding, directievoering, beheer en onderhoud. Ons werkveld reikt van rijkswegen tot het stedelijke wegennet. Aan de weginfrastructuur stellen wij hoge eisen. Naast functionele eisen aan capaciteit, gebruik en veiligheid spelen aspecten als milieu, leefbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten een belangrijke rol.

Wegreconstructies

Make verzorgt het gehele traject van wegreconstructies: van planontwikkeling tot en met de aanbesteding. Wij adviseren uiteraard ook over de verschillende soorten verhardingen. De keuze is afhankelijk van het gebruik, de specifieke eisen, maar ook van esthetische wensen.

Duurzaam veilig

Make richt buitengebieden in naar veilige 30km of 60km zones. Het programma duurzaam veilig richt zich op het vergroten van de verkeersveiligheid. Door juist bij de start van een project veiligheid mee te nemen bieden veiligheidsmaatregelen aanknopingspunten voor nieuwe kansen, in plaats van belemmeringen.

Bouw- en woonrijp maken

Make kan vanaf het begin van een bouwplan betrokken worden bij het ontwerp van de buitenruimte. Van de inventarisatie en hoogtemeting, het overleg met nutsbedrijven, het tekenen van een ontwerp, tot het schrijven van een bestek en het maken van een planning. Make brengt alle onderdelen van stedelijke infrastructuur samen: van fietspaden en wegen tot parkeren, van groen tot speelvoorzieningen, van drinkwater tot riolering en van afvalinzameling tot milieustraten. Daarnaast voeren wij overleg met alle partijen om de verschillende wensen, in het belang van de opdrachtgever, op elkaar af te stemmen.

(Her) inrichting bedrijfsterreinen

Make heeft de expertise in huis voor zowel de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als de herinrichting en het beheer van bestaande bedrijventerreinen. De beschikbare ruimten dienen duurzaam en efficiënt benut te worden. Zowel de overheid als de ondernemers stellen hieraan hoge eisen.
Vanzelfsprekend kunnen wij ook het overleg met alle betrokken partijen coördineren. Wij investeren hierbij nadrukkelijk in een draagvlak bij de partijen door ze vanaf het vroegste stadium bij de gewenste ontwikkeling te betrekken. Uit onze ervaring blijkt dat een goede communicatie een grote toegevoegde waarde heeft: cruciaal voor het welslagen van een project.

Rioleringen

Make verzorgt het gehele project van de eerste inventarisatie tot en met de aanbesteding. De aanleg of renovatie van het rioleringsstelsel vraagt om een accurate voorbereiding en een professionele aanpak en verdient zowel in technisch als in communicatief opzicht bijzondere aandacht. Voornamelijk in de centra van steden kunnen rioleringswerkzaamheden de gang van zaken in de bestaande omgeving ernstig verstoren. Wij pakken daarom de projecten voortvarend en veilig aan.

Inventariseren ondergrondse infrastructuur

Make brengt de exacte ligging van de kabels en leidingen in de ondergrondse infrastructuur in beeld. Met behulp van een KLIC-melding en het graven van proefsleuven leggen wij de vrijgegeven kabels en leidingen nauwkeurig vast met x, y en z coördinaten en tekenen het dwarsprofiel van de proefsleuf in een CAD-bestand.

Een goede inventarisatie van de ondergrondse infrastructuur voorkomt meerwerk en stagnatie in een latere fase van het project. Vaak blijkt tijdens de uitvoering dat de gegevens van de KLIC-melding onjuist waren. Een grondige inventarisatie voorkomt problemen bij de uitvoering.