Verkeer & Duurzaam veilig

Make is betrokken bij grote en kleine projecten in alle projectfasen: van verkenningen, tracéstudies en milieueffectrapportages tot en met ontwerp, bestekvoorbereiding, directievoering, beheer en onderhoud. Ons werkveld reikt van rijkswegen tot het stedelijke wegennet. Aan de weginfrastructuur stellen wij hoge eisen. Naast functionele eisen aan capaciteit, gebruik en veiligheid spelen aspecten als milieu, leefbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid en kosten een belangrijke rol.

Bij duurzaam veilig richt Make buitengebieden in naar 30km veilige zones. Het programma duurzaam veilig richt zich op het vergroten van de verkeersveiligheid. Door juist bij de start van een project veiligheid mee te nemen bieden veiligheidsmaatregelen aanknopingspunten voor nieuwe kansen, in plaats van belemmeringen.